ฮอร์โมนพืชบูสเตอร์

ชื่อสามัญ : อีทีฟอน
(ethephon 52% sl)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
สับปะรด เร่งการออกดอก 70-140 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด