สารกำจัดโรคพืชแทรพ

ชื่อสามัญ : เมทาแลกซิล
(metalaxyl 25% wp)


กลุ่มสารเคมี            phenylamide : acylalanine
คุณประโยชน์

  • สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมประสิทธิภาพสูง
  • ออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาโรคพืช
  • สามารถดูดซึมผ่านใบ, ต้น และระบบราก ของพืชเคลื่อนตัวไปออกฤทธิ์ยังส่วนต่างๆของพืชได้ดี
  • ใช้ควบคุมโรคที่เกิดเชื้อสาเหตุทางดิน ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ดังนี้

โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora spp.) ในทุเรียน ส้ม ลำไย พริก พริกไทย
โรคเน่าคอดิน (Phytophthora nicotiana) ในยาสูบ ปอ

  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่แพร่ทางอากาศ ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ดังนี้

โรคเส้นดำ หรือหน้ายางเน่า (Phytophthora palmivora )ในยางพารา
โรคราน้ำฝน (Colletotrichum gloeosporioides) ในลำไย
โรคใบไหม้ ( Late blight ) ในมะเขือเทศ มันฝรั่ง
โรคราน้ำค้าง (Downy mildews) ในองุ่น พืชตระกูลแตง พืชผักตระกูลกะหล่ำ
Bremia  lactucae on lettuce
Peronospora  tabacina on tobacco                      -
คุณสมบัติเด่น

  • ออกฤทธิ์ดูดซึม ทั้งป้องกันและรักษาโรคพืช
  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคที่มาจากดิน ที่เกิดจาก Phytophthora spp. ได้ดี
  • สามารถใช้ร่วมกับ สารป้องกันและกำจัดโรคแบบสัมผัส ในการฉีดพ่นทางใบ เพื่อกำจัด เชื้อราที่มาทางอากาศ
  • ใช้ได้ทั้งฉีดพ่น ราดโคนต้น และทาแผล

คำแนะนำการใช้

พืช โรคพืชเป้าหมาย อัตราใช้
ต่อน้ำ 20 ลิตร
วิธีการใช้
ทุเรียน รากเน่าโคนเน่า ลำต้นเน่า
Phytophthora palmivora)
50-60 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกให้ถึงเนื้อแล้วทาแผล
20 - 40 กรัม ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินรอบโคน
โรคผลเน่า (Phytophthora palmivora ) 30-40 กรัม ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
ส้ม รากเน่าโคนเน่า
( Phytophthora palmivora)
80-100 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร คุ้ยดินรอบโคนต้นออก แล้วทารอบโคนต้น
20 - 40 กรัม ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินรอบโคน
ยางพารา โรคเส้นดำ หรือหน้ายางเน่า
( Phytophthora  parasitica)
50-60 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกให้ถึงเนื้อแล้วทาแผล
สับปะรด ยอดเน่าหรือโคนหน่อเน่า
( Phytophthora  palmivora)
40-60 กรัม จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกและหลังปลูก
พ่นที่ยอดทุกๆ 2 เดือน
พริกไทย พลู โรครากเน่าโคนเน่า
(Phytophthora capsici )
20 - 40 กรัม ต่อต้น รดดินรอบโคน
กล้วยไม้ โรคเน่าดำหรือเน่าเข้าไส้
( Phytophthora  palmivora)
40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7  วัน โดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
เผือก โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ (Phytophthora infestans) 40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7  วัน โดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น
พริก รากเน่าโคนเน่า ( Phytophthora sp) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
พืชผัก หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม โรคเน่าคอดิน Damping off
(Pytium spp.)
8-10กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์  1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดก่อนปลูก
มะเขือเทศ มันฝรั่ง ใบไหม้  (Phytophthora infestans) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
แตงโม แตงกวา
แคนตาลูป ฟักทอง
โรคราน้ำค้าง
(Pseudoperonospora cubensis.)
30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
องุ่น โรคราน้ำค้าง
(Plasmopara viticola)
30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
พืชผัก โรคราน้ำค้าง (Peronospora sp.,  Pseudoperonospora sp.) 30-40 กรัม ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดทุก 7 -10 วัน
ข้าวโพด โรคราน้ำค้าง(Peronosclerospora sorghi) 8-10 กรัม ต่อ เมล็ด 1 กก. คลุกเมล็ดก่อนปลูก
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด